Carnegie Logo
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Information om hur vi behandlar dina personuppgifterMontrose by Carnegie AB, org. nr. 556946-9355, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in vid besök på www.montrose.io eller som vi annars behandlar om dig. I denna text beskrivs närmare hur vi behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter och var du kan vända dig om du har några frågor.Syftet och laglig grund för personuppgiftsbehandlingenPrenumeration på nyheterOm du anmäler dig till att prenumerera på nyheter från oss kommer vi att behandla den mailadress som du anger vid registrering på vår hemsida. För prenumeration på nyheter och kommunikation från oss är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för att kunna tillhandahålla den prenumerationstjänst som du har beställt. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke och vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla nyhetsbrevet och marknadsföring till dig. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att begära att avsluta din prenumeration.Syftet med behandlingen för prenumeration är att kunna distribuera aktuella nyheter om Montrose by Carnegie samt marknadsföring av vårt erbjudande.Deltagande i marknadsundersökningar och testpanelerOm du väljer att delta i någon av våra marknadsundersökningar eller testpaneler kommer vi att behandla din mailadress, IP-adress samt de uppgifter som du lämnar i respektive enkät. Deltagande i dessa undersökningar är alltid frivilligt. För deltagande i våra enkäter är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för att kunna ta emot och behandla dina svar, för att vi ska kunna förbättra våra tjänster och användarupplevelsen och för att kunna skicka ut uppföljningsenkäter baserat på dina svar. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna utföra marknadsundersökningar och utveckla våra tjänster.WebbplatsbesökareFör att kunna förbättra vår hemsida genomför vi analyser och uppföljningar av hur hemsidan används. Detta görs genom användandet av cookies och kan innebära att teknisk data (såsom IP-adress, webbplatsbeteende och webbplatsinställningar) behandlas. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på webbplatsen. När sådan teknisk data utgör personuppgifter kommer det att behandlas i enlighet med vad som beskrivs i denna text. Du kan även läsa mer om cookies i vår informationstext om cookies.Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter i något annat syfte än vad som beskrivs i denna text.LagringstidPrenumeration på våra nyheter Vår behandling av dina personuppgifter påbörjas när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Vi sparar dina uppgifter så länge du är prenumerant. Väljer du att avsluta din prenumeration raderar vi dina svar inom 7 dagar.Deltagande i marknadsundersökningar och testpaneler Vår behandling av dina personuppgifter påbörjas när du deltar i någon av våra enkäter. För deltagande i våra kundenkäter sparar vi dina uppgifter i 12 månader.Mottagare av dina personuppgifterFör att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag inom Carnegiekoncernen eller andra bolag som arbetar för vår räkning. Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartners som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.Vår målsättning är att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (även kallat tredjeland). Överföring av personuppgifter till tredjeland görs endast när sådan överföring är tillåten genom iakttagande av gällande dataskyddsregler för sådan överföring.Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.Dina rättigheterRätt till tillgång (s.k. registerutdrag)Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig.Rätt till rättelseOm några av de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter med ytterligare information som behövs för att uppgifterna ska vara korrekta.Rätt till radering (att bli bortglömd)Du har i vissa fall rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta kan ske till exempel om uppgifterna inte länge behövs för de ändamål de samlades in för, när du återkallar ett samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för fortsatt behandling, om behandlingen är olaglig eller om behandlingen avser direktmarknadsföring och du motsätter dig detta.Rätt till begränsning av behandlingDu har rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter i de fall du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller motsätter dig lagligheten i behandlingen. Begränsning kan också begäras när du har invänt mot behandlingen och exempelvis begärt radering av personuppgifterna.Rätt till dataportabilitetDu har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av vårt berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer vi, utifrån din särskilda situation, utvärdera om våra intressen att behandla uppgifterna väger tyngre än dina intressen av att uppgifterna inte behandlas för det ändamålet. Om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina kommer vi sluta med den behandling som du invänder mot – förutsatt att vi inte måste behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi vägt dina intressen mot våra.Du har alltid rätt att invända mot, och avregistrera dig från, direktmarknadsföring. Vi har då inte längre rätt att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.Rätt att göra invändningarDataportabilitet innebär att du har rätt att få ut de uppgifter som vi har samlat in om dig, från dig, i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format och att du har rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.Rätt att återkalla samtyckeDu har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat för en viss behandling som baseras på rättslig grund samtycke. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av vår behandling innan samtycket återkallades.KontaktinformationInformation om vilka personuppgifter som behandlas av oss, begäran om spärr mot direktmarknadsföring, radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan begäras genom att kontakta oss på info@montrose.ioOm du vill lämna ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, i egenskap av tillsynsmyndighet.